Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » saat kolaj analiz


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » saat kolaj analiz


Bu analiz
Kurumsal uygulamalar uzun iþletmelerin gerekli verileri toplamak ve doðru kiþilere teslim için gerekenleri vermekteyiz. Satýþ ve pazarlama uzmanlarý daha iyi müþterilerine hizmet ve tüm müþterilerin etkileþimlerine anlayýþlar toplamak için doðru araçlarý ile yetkilidir Þimdi, sormak soru Sýrada nedir? Biz Kurumsal uygulamalar ve Analytics arasýnda sýký entegrasyonu cevaba bakýnýz.

SAAT KOLAJ ANALİZ:
05.07.2013 19:35:00

Frontstep sonra MAPICS Daha fazla adýmlar analiz
Orta piyasa üretim þirketleri, MAPICS, için eski sadýk IBM AS/400-based ERP tedarikçisi, oldukça büyük bir satýcý olmak ve Frontstep son satýn alma ve ERP dahil tüm ürün gamýný, nedeniyle daha geniþ bir ürün seçeneði ile olan CRM ve SCM, tek bir Microsoft. NET tabanlý teknoloji platformu. Her iki kamplarý gelen müþteriler daha büyük bir boyut gömülü baþkanlarý ve beyin fýrtýnasý oturumlarý birkaç ay uzun bir süre sonra, ayný pazar içinde birden fazla ürün rasyonalize ihtiyacý konusunda getirdiði göz önüne alýndýðýnda, kendi saðlayýcýnýn stratejisinin belirsiz olduðu gibi Ancak, MAPICS son zamanlarda vardýr rahat birçok müþterilerin kafasýnda ayarlamak gibi, kendi gerekçesini açýklayan meþgul olmuþtur.

SAAT KOLAJ ANALİZ:
05.07.2013 19:35:00

. Microsoft NET Etkinleþtirme: Analiz ve Uyarýlar
Özünde uyumlu teknolojileri kullanarak daha hýzlý ve daha az maliyetli geliþtirme neden. Böylece, Microsoft. NET yönetilen kod çerçevesinde yeniden herhangi bir uygulama paketi teknolojileri karýþtýrma veya sarma kaynaklanan verimsizliði ile uðraþmak zorunda olmamalýdýr.

SAAT KOLAJ ANALİZ: ERP , kurumsal kaynak planlama , Microsoft , . Net , . Net Framework , . Net etkinleþtirme , Web hizmetleri , BT mimarisi , . NET uyumluluk , , SOA , servis odaklý mimari.
05.07.2013 23:49:00

Informix Web Analiz Baþlat karar verir
Informix, veri ambarý ve iþ zekasý yazýlýmý bir lider, i adýnda bir uygulama geliþtirdi. Kendi web verileri analiz için bir veritabaný baðýmsýz platformu ile nokta-Ýletiþimi ve týklama-harç kuruluþlar saðlamayý vaat ediyor Web Baþarý karar verin.

SAAT KOLAJ ANALİZ: Veri entegrasyonu , veri analizi , veri kalitesi araçlarý , veri temizleme yazýlým , veri ambarý yazýlým , veri ambarý satýcýlarý , veri ambarý uygulamalarý , informix çita , tekilleþtirme yazýlým , veri ambarý , informix dinamik sunucu , veri depolama yazýlýmý , veri araçlarý temizlik , veri ambarý ürünleri , informix 11 , datawarehouse yazýlým , büyü veri entegrasyon araçlarý için kadran , veri hizmeti , veri entegrasyon araçlarý , veri entegrasyonu stüdyo , veri ambarý aletleri , gerçek zamanlý veri ambarý , veri entegratörü , ETL açýk kaynak , informix < ;> iþ .
05.07.2013 16:55:00

Web Sitesi Trafik Sayma
Kaç kiþi web sitenizi ziyaret bilmek site ve artýþ gelirleri artýrmaya yardýmcý olabilir. Sayarak kolay ya da doðru, ancak her ikisi de olabilir.

SAAT KOLAJ ANALİZ: Ücretsiz trafik , metin reklam reklam , online reklam , ücretsiz web sitesi reklam , banner reklam , reklam web , internet reklamcýlýðý , ; artýþ trafik , araba reklam , týklama baþýna ödeme , artýþ web trafiði , sitenize trafik artýrmak , artýrmak trafik web sitenize , artýþ trafik web sitesine , hit web , , sitenize trafik artýrmak için nasýl , artýþ, web site hit , trafik deðiþim , internet pazarlama ölçümleri , Web sitenizin trafiðini artýrmak , web sitenize trafik artýrmak için nasýl , web sitesi trafiðini analiz < > oyun alaný , web sitesi trafiðini .
28.06.2013 20:55:00

Ticaret Bir Duyurusu Festivali tutar
Las Vegas Ticaret Kiþinin eLink2000 emin þeyler hakkýnda daha kumar hakkýnda azdýr. Bu SAP almak için istekli ne kadar yakýn için, belki de dýþýnda.

SAAT KOLAJ ANALİZ: sap iþe , sap saat iþ ilanlarý , sap açýlýþ , sap iþ ilanlarý , profesyonel web tasarým , sap danýþmanlýk iþleri sap apo iþ ilanlarý , erp çözümleri , SAP , sap iþ arama , ticaret bir inc , ticaret bir /> Ticaret Bir Duyurusu Festivali tutar D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ticaret Bir Duyurusu Festivali tutar          D.         Geller          - Ekim         2, 2000 Etkinlik         Özet         Ticaret Bir yýllýk
05.07.2013 16:55:00

Frontstep sonra MAPICS Daha fazla adýmlar analizBölüm Ýki: Daha fazla Son Olaylar
MAPICS seçin dikey müþterilerine dünya standartlarýnda üreticileri haline yardým mantra ile müþteri odaklý bir organizasyon olmaya devam etmektedir.

SAAT KOLAJ ANALİZ:
05.07.2013 19:35:00

Depo Yönetici yeni Release ile iki-Stop-Shop için SAS Institute çeker
SAS Institute, entegre veri depolama, karar destek ve bilgi daðýtým yazýlýmý bir satýcý, SAS / Depo Yöneticisi ® yazýlýmý, sürüm 2.1 üretimi duyurdu. Açýk bileþen tabanlý mimarisi ile, geliþtirilmiþ veri eriþim ve yönetim yetenekleri, ince-istemci arabirimleri ve diðer donanýmlar, yeni SAS ® yazýlýmý v8.1 önemli bir bileþenidir.

SAAT KOLAJ ANALİZ: Veri ambarý araçlarý , olap yazýlým , veri ambarý yazýlým , bi yazýlým , veri ambarý ürünleri , veri ambarý satýcýlarý , açýk kaynak veri ambarý , veri madenciliði eðitim , , analitik yazýlým , veri depolama yazýlýmý , mal planlama , veri ambarý araçlarý , veri ambarý eðitim , veri çekme , veri ambarý iþ ilanlarý , istatistiksel analiz sistemleri , iþ zekasý konferans < > olap açýk kaynak , risk yönetimi yazýlýmý , veri ambarý aletleri , veri ambarý kitaplar , veri ambarý özgeçmiþ , veri depolama þirketleri , boyutlu veri modelleme , veri ambarý tasarýmý , Microsoft .
05.07.2013 16:45:00

SurfAid Yeterli Deðildir: WebCriteria ile IBM Ortaklarý
IBM, mümkün olan SurfAid trafik analizi paketinin kullanýcýlarý müþteri deneyimi geliþmiþ analiz için WebCriteria ürünü kullanmak için yapmak WebCriteria ile iþbirliði yapmaktadýr.

SAAT KOLAJ ANALİZ: , web analitik bir saat bir gün , web istatistikleri , web sitesi trafiðini , trafik kameralarý , canlý trafik raporlarý , analiz et , web analitik yazýlým , web sitesi analizi , web trafiði , web analitik araçlarý , sitesi trafiðini analiz , web analitik eðitim , web analitik satýcýlarý , web sitesi trafiðini analiz , web analitik kitap , açýk web analitik , Web sitesi analizi , web trafik analizi , site trafiði , forrester dalga web analitik , web analytics web analitik ürünleri ,
05.07.2013 16:34:00

Applix Yine OLAP Market bir varlýðý gösterir
Applix A.Þ. 1.2 milyon Pelephone aboneler için müþteri profilleri analiz etmek için gerçek zamanlý, çok boyutlu On-Line Analytical Processing (OLAP) çözümü, iTM1 sunmak için, Pelephone, Ýsrail'in en büyük ikinci hücresel að ve cep telefonu tedarikçi ile bir anlaþma duyurdu .

SAAT KOLAJ ANALİZ: Iþ zekasý , bütçeleme , performans yönetimi , Essbase'i , bütçe yazýlým , bütçeleme yazýlým , planlama yazýlým , performancepoint , analiz hizmetleri sql , bütçeleme ve tahmin yazýlým , SQL Server analiz hizmetleri , bütçeleme ve tahmin , iþ raporlama yazýlýmý , olap küp , analiz hizmetleri 2.005 , microsoft analiz hizmetleri , iþ planlama yazýlýmý , iþ bütçeleme yazýlým < > cognos planlama , sql küp , olap sunucu , tablosu yazýlým , kurumsal performans yönetimi , cognos tm1 , bi yazýlým , Applix , cognos powerplay , SQL Server küp.
05.07.2013 16:34:00

InsideOut Güvenlik Duvarý Faydalý Raporlama yapar
Güvenlik Duvarý günlükleri þifreli ve analiz etmek çok zor olabilir. Bu sorunu çözmek için giriþimi, ancak belirli bir ürün son zamanlarda dikkatimizi çekti bu piyasada güvenlik duvarý raporlama ürün vardýr.

SAAT KOLAJ ANALİZ: yerine harcamak geçiriyor         saat günlükleri geçiyor. Sen InsideOut en birinin bir örnek görebilirsiniz         duvarý Þekil 1 de bildirir. Þekil         1. InsideOut okumak son derece kolay olan Firewall raporlarý yapar.          týklayýn         Burada büyük versiyonu için Sadece         InsideOut kolay raporlarý okumak için yapar, çünkü bu demek deðildir ki         bu performans kurban. InsideOut 10 büyük
05.07.2013 18:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y